The First Official Launch of Desktop Metal in Thailand by Thaisakol Group
The First Official Launch of Desktop Metal in Thailand by Thaisakol Group

UBM จัดงาน ‘Intermach 2018’ ส่ง SME 4.0 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและนวัตกรรมการผลิตด้านวิศวกรรมล่าสุด พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อผลักดันการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทย

บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดตัว Desktop Metal อย่างเป็นทางการในงาน Intermach 2018 เนื่องจาก Desktop Metal ได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ให้กับวงการเครื่องพิมพ์โลหะสามมิติ หรือวงการ Additive Manufucturing หรือบางคนอาจเรียกว่า Rapid Prototyping  จึงได้รับการตอบรับจากผู้มาชมงาน Intermach ร่วมทั้งสื่อต่าง ๆ ตลอดงาน

นอกจาก มีการแสดงวิธีการทำงานของเครื่อง Studio System แล้ว ทางบริษัท ไทยสากล กรุีป จำกัด ยังได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับ เครื่องพิมพ์โลหะสามมิติ เพื่อให้ผูู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและตัดสินใจ ลงทุนในเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะสามมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนได้ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง กับการนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติไปใช้ในงานและอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: เครื่องพิมพ์โลหะสามมิติ

Direct: 02-736-0888 #181

E-mail: sales3d@thaisakolgroup.com